SlovenskoSLOVENSKO   |   EnglishENGLISH

O ZIPS

Zavod invalidskih podjetij Slovenije (ZIPS) se je julija 1991 preoblikoval iz Združenja invalidskih podjetij Slovenije, ki je bilo naslednik Poslovne skupnosti invalidskih delavnic Slovenije, katera je bila ustanovljena leta 1980 kot organizirani izraz interesnega povezovanja invalidskih podjetij zaradi doseganja skupnih in posameznih ciljev. V tem času se je docela uveljavila in potrdila zamisel, da so lahko tudi težji invalidi zaposleni pod posebnimi pogoji uspešno vključeni v tržne programe, ki pa so še vedno podprti z najmanj 20% deležem javnih sredstev v obliki različnih ekonomskih olajšav, kar je sestavina socialne ekonomije, ki dobiva v Evropski uniji vse bolj jasno podobo zaradi celovite socialne vključenosti invalidov.

Prvih ustanoviteljev je bilo 10, trenutno pa je v ZIPS povezanih 112 invalidskih podjetij, ki so gospodarske družbe s podeljenim statusom invalidskega podjetja. ZIPS uresničuje tele ključne naloge:

  • urejanje splošnih in skupnih zadev na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov v invalidskih podjetjih;
  • proučevanje in spodbujanje posebnih socialnih aktivnosti in drugih oblik socialne varnosti za invalide, ki so redno zaposleni ali na usposabljanju;
  • skrb za stalno dodatno specializirano izobraževanje tako invalidov kakor tudi vseh ostalih zaposlenih s posebnim poudarkom na managementu in vodenju invalidskih podjetij;
  • usklajevanje načrtnosti in smotrnosti pri poslovanju in razvoju invalidskih podjetij ter uvajanje sodobnih tehnologij;
  • skupno nastopanje pred državnimi organi pri urejanju statusa, ekonomskih olajšav in pridobivanju namenskih finančnih sredstev;
  • oblikovanje in uvajanje novih proizvodnih programov ter načrtovanje skupne politike nastopanja na trgu;
  • opravljanje storitev v pravnem prometu za račun posameznega ali več ustanoviteljev.

V ZIPS se torej prostovoljno povezujejo gospodarske družbe, ki so doslej pridobile status invalidskega podjetja in so vpisane v Register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ustanovitelji s svojimi mesečnimi prispevki sami zagotavljajo sredstva za delovanje ZIPS.

Organi ZIPS so svet, ki ga sestavljajo direktorji ustanoviteljev, predsednik in poslovodni sekretar.

Osnovni podatki

Firma: Zavod invalidskih podjetij Slovenije
Skrajšana firma: ZIPS
Sedež: Linhartova 1
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 43 22 225
Telefaks: 01 43 00 838
E-pošta: info@zavod-ips.si
Matična številka: 5249708
Davčna številka: 55787258

  Na vrh strani